Veri Gizliliği

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Simfer olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sayılan şekillerde işlenebilecektir
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Şirketimizin ilgili birim ve ofisleri, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Grup Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe toplanacak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Yine belirtmek isteriz ki Şirketimizin veya Grup şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri daha hızlı, efektif ve etkili biçimde  faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılmasının Amacı ve Kapsamı
Kişisel verilerinizi, size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek için hizmetlerinden yararlandığımız, iş birliği içinde olduğumuz taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak sizler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun koruması altındasınız. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
  
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Şirket Politikamız
Şirketimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda yer alan aydınlatma metni çerçevesinde sizlerin kişisel verilerini gerektiği ölçüde korumayı ve sizlerin zarara uğramamanız için azami özeni göstermeyi kendisine prensip edinmiştir. Bu çerçevede ilgili birim personellerinin bilgilendirilmesi ve ilgili kanuna aykırı davranmaması için gerekli eğitim verilmesini sağlamıştır. Tüm bunlara rağmen sizlerin kanuna ve bu aydınlatma metnine uyulmadığı yönünde yapacağınız tüm şikâyet ve uyarılar şirketimizce dikkate alınarak sonuçlarından haberdar edilmeniz sağlanacaktır.